Skip to content
 • ปรัชญา IE BUU BEng
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ขอแสดงความยินดีกับ
  คุณปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ
  ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 8 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
  ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ประจำปี พ.ศ. 2564

  ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเสียง จันทาสี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมกิจกรรม Youth Entrepreneurship

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (EAST Park) ขอเชิญนิสิต บุคลกร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เข้าสมัครร่วมกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพรุ่นใหม่จากนวัตกรรม โดยผ่านกิจกรรม Boot Camp และ Picthing Day ที่ผู้เข้าร่วมจได้เรียนรู้พื้นฐานการทำธุรกิจ และเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อชิงทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มูลค่า 100.000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมเข้ารับการบ่มเพาะเชิงลึกกับ EAST Park กิจกรรมจะเริีมในวันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 – 18:00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้ที่ https://forms.gle/DBXGD7HSJo8ppDpe8 กิจกรรมนี้เข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับวุฒิบัตรหลักสูตรอบรม โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้ – ผู้สมัครเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยบูรพา หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก–

Click Here
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

ทุนการศึกษา AMCHAM (25,000 บาท/ปี)

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand Foundation, AMCHAM) ประกาศให้ทุนแก่นิสิตชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ผู้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ ปีละ 25,000 บาท จนจบการศึกษา หากรักษาสถานภาพเป็นผู้รับทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไขได้ เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะยื่นใบสมัครรับทุนมีดังนี้ 1. เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.802. เกรดเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษขั้นต่ำ 3.0 (B)3. มีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนชุมชนขั้นต่ำ 20 ชั่วโมงต่อปีในระหว่างปีที่ได้รับทุนการศึกษา4. ขาดแคลนทุนทรัพย์5. ไม่อยู่ในสถานะกำลังเป็นผู้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ ส่งใบสมัครได้ที่อีเมล foundation@amchamthailand.com เพื่อเข้ารับการพิจารณาได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/

Click Here
อ่านข่าวการศึกษาทั้งหมด

ข่าววิจัย

ผลงานวิจัยอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติระดับ Q1

ดร. วิศณุ บุญรอด ร่วมกับนักวิจัยจาก University of Texas at Arlington, USA ทำการวิจัยพื้นผิวโลหะไทเทเนียมที่ผ่านกระบวนการสร้างชั้นไทเทเนียมออกไซด์ด้วยเทคนิค Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) ให้ได้พื้นผิวไทเทเนียมที่มีลักษณะเฉพาะตัว และทำการวิเคราะห์พื้นผิวของชิ้นงานทดลองด้วยเทคนิค XRD, SEM, EDS, Optical Profiling, FTIR ตลอดจนทดสอบคุณสมบัติทางด้าน Bioactivity (in-vitro studies) ด้วยสารเหลวในร่างกายมนุษย์แบบจำลอง ความสามารถในการแบ่งตัวและความเป็นพิษของ Mesenchymal stem cells (MSCs) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพื้นผิวไทเทเนียมที่ผ่านกระบวนการปรับแต่งด้วยเทคนิค PEO มีลักษะพื้นผิวที่มีรูพรุน โดยขนาดของรูพรุนในชั้นไทเทเนียมออกไซด์สัมพันธ์ตามค่ากระแสไฟฟ้าต่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการเตรียมชิ้นงาน พื้นผิวไทเทเนียมออกไซด์แสดงให้เห็นว่าสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างช้้นกระดูก (hydroxyapatite) จากการทดสอบ in-vitro ได้อย่างหนาแน่น ตลอดจนการแบ่งตัวของ MSCs ก็มีปริมาณที่มากกว่าบนพื้นผิวไทเทเนียมบริสุทธิ์อย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยฉบับดังกล่าวถูกตีพิมพ์ลงในวาร Ceramics International ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติระดับ (Q1)

Click Here
อ่านข่าววิจัยทั้งหมด

ออกแบบและจัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา