Skip to content
 • ปรัชญา IE BUU BEng
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ขอแสดงความยินดีกับ
  คุณปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ
  ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 8 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
  ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ประจำปี พ.ศ. 2564

  ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเสียง จันทาสี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2022 (ครั้งที่ 40)

การสัมนาทางวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ หรือรู้จักในชื่อสั้นๆ ที่คุ้นหูว่า IE Network นั้น มีการจัดขึ้นในทุกปี ปีละ 1 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงาน และพบปะทำความรู้จักกันระหว่างคณจารย์ นิสิต บุคลากร รวมถึงนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เริ่มจัดครั้งแรกในปี 1982 มีสถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกมากถึง 50 สถาบัน โดยมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพหรือ Host จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 40 แล้วของงาน IE Network งานครั้งที่ 40 นี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมนา โดยมีข้อความโปรยหัวเกี่ยวกับการสัมนาวิชาการครั้งนี้ว่า “Old Industries are new again” ซึ่งนับเป็นหัวข้อของการสัมนาที่น่าติดตามสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน IE Netowrk 2022 มีกำหนดการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 11-12 พฤษคาคม 2022 การสัมนาทางวิชาการครั้งนี้คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.บูรพา ก็ร่วมส่งบทความวิจัย

Click Here
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

Click Here
อ่านข่าวการศึกษาทั้งหมด

ข่าววิจัย

ผลงานวิจัยอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติระดับ Q1

ดร. วิศณุ บุญรอด ร่วมกับนักวิจัยจาก University of Texas at Arlington, USA ทำการวิจัยพื้นผิวโลหะไทเทเนียมที่ผ่านกระบวนการสร้างชั้นไทเทเนียมออกไซด์ด้วยเทคนิค Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) ให้ได้พื้นผิวไทเทเนียมที่มีลักษณะเฉพาะตัว และทำการวิเคราะห์พื้นผิวของชิ้นงานทดลองด้วยเทคนิค XRD, SEM, EDS, Optical Profiling, FTIR ตลอดจนทดสอบคุณสมบัติทางด้าน Bioactivity (in-vitro studies) ด้วยสารเหลวในร่างกายมนุษย์แบบจำลอง ความสามารถในการแบ่งตัวและความเป็นพิษของ Mesenchymal stem cells (MSCs) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพื้นผิวไทเทเนียมที่ผ่านกระบวนการปรับแต่งด้วยเทคนิค PEO มีลักษะพื้นผิวที่มีรูพรุน โดยขนาดของรูพรุนในชั้นไทเทเนียมออกไซด์สัมพันธ์ตามค่ากระแสไฟฟ้าต่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการเตรียมชิ้นงาน พื้นผิวไทเทเนียมออกไซด์แสดงให้เห็นว่าสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างช้้นกระดูก (hydroxyapatite) จากการทดสอบ in-vitro ได้อย่างหนาแน่น ตลอดจนการแบ่งตัวของ MSCs ก็มีปริมาณที่มากกว่าบนพื้นผิวไทเทเนียมบริสุทธิ์อย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยฉบับดังกล่าวถูกตีพิมพ์ลงในวาร Ceramics International ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติระดับ (Q1)

Click Here
อ่านข่าววิจัยทั้งหมด

ออกแบบและจัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา