ผศ. สมเสียง จันทาสี (หัวหน้าภาควิชา)
(Assist. Prof. Somsiang Chantasee)

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Phone: 038-102222 ต่อ 3390 ต่อ 112
Office: ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: somsiang(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Manufacturing system Engineering (MSE)

ผศ.ดร. บรรหาญ ลิลา
(Assist. Prof. Dr. Banhan Lila)

Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, USA
Office: ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: blila(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Production Planning, Quality Control

รศ. จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล
(Assoc. Prof. Chantra Nakvachiratrakul)

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Phone: 038-102222 ต่อ 3390 ต่อ 104
Office: ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: chantran(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Productivity Improvement, Maintenance Management, Ergonomics

ผศ.ดร. ฤภูวัลย์ จันทรสา
(Assist. Prof. Dr. Ruephuwan Chantrasa)

Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, USA
Phone: 038-102222 ต่อ 3390 ต่อ 102
Office: ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: ruephuwc(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Product and Service Development, Plant Design, Operations Research, Multi-criteria Decision Analysis

ผศ.ดร. กฤษดา ประสพชัยชนะ
(Assist. Prof. Dr. Kritsada Prasopchaichana)

Ph.D. (Solid Mechanics and Manufacturing Engineering), Inha University, South Korea
Phone: 038-102222 ต่อ 3390
Office: ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: kritsadap(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Non-destructive Testing, Design of Experiment, Value Engineering

ผศ.ดร. วรัตถา อุทยารัตน์
(Assist. Prof. Dr. Waratta Authayarat )

Ph.D. (Industrial Engineering and Management), Tokyo Institute of Technology, Japan
Phone: 038-102222 ต่อ 3390 ต่อ 109
Office: ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: waratta(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: การศึกษาความต้องการของผู้ใช้, การออกแบบบริการ (Service Design Thinking), ปัจจัยมนุษย์วิศวกรรม (​Human Factors Engineering)

ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข
(Assist. Prof. Dr. Sunisa  Khamsuk)

Ph.D. (Materials Science and Engineering), Kyoto University, Japan
Phone: 038-102222 ต่อ 3390 ต่อ 115
Office: ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: sunisak(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Nanostructured, Composite and Porous Materials, Aluminum and its Alloys, Severe Plastic Deformation (SPD) Method, Microstructure and Mechanical Properties of Metallic Materials

อ. ดร. จักรวาล คุณะดิลก
(Dr. Jakrawarn Kunadilog)

Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, USA
Phone:
Office: ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: jakrawarn(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Operation Research, Production Scheduling

อ. ดร. บัญชา อริยะจรรยา
(Dr. Bancha Ariyajunya)

Ph.D. (Industrial Engineering), The University of Texas at Arlington, USA
Phone: 038-102222 ต่อ 3390 ต่อ 102
Office: ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: bancha(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Statistical Analysis

อ. ดร. สัญญา ยิ้มศิริ
(Dr. Sanya Yimsiri)

Ph.D. (Industrial Engineering), The University of Texas at Arlington, USA
Phone: 038-102222 ต่อ 3390
Office: ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: syimsiri(at)ng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Supply Chain and Logistics

อ.ดร. ทนงศักดิ์ เทพสนธิ
(Dr. Thanongsak Thepsonthi)

Ph.D. (Industrial and Mechanical Engineering), Rutgers the State University of New Jersey, USA
Phone: 038-102222 ต่อ 3390
Office: ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: thanongsak(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Additive Manufacturing, Micro-machining Process, Finite Element Simulation, Industrials Simulation, Modeling and Optimization

อ. ดร. อดิศักดิ์ นาวเหนียว
(Dr. Adisak Nowneow)

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Office: ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: adisakn(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Productivity Improvement

ผศ. ชาญชัย พลตรี
(Assist. Prof. Charnchai Pontri)

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Phone: 038-102222 ต่อ 3390 ต่อ 106
Office: ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: charncha(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Product Design

อ. ดร. โรสมารินทร์ สุขเกษม 
(Dr. Rosemarin Sukhasem)

D Eng (Industrial Engineering), Kasetsart University
Phone: 038-102222 ต่อ 3390
Office: ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: rosemary@eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต การยศาสตร์และมนุษยปัจจัย สถิติประยุกต์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

อ. อานนท์ เลิศวงษ์ไพศาล (ลาศึกษาต่อ)
(Arnon Lerdwongpaisan)

M.Eng. (Manufacturing Engineering), University of Malaya, Malaysia
Phone: 038-102222 ต่อ 3390
Office: (ลาศึกษาต่อ)
E-mail: arnonl(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Programmable Logic Control, Materials Engineering

อ. ธนาวดี เพชรยศ
(Thanawadee Pedyod)

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Phone: 038-102222 ต่อ 3390 
Office: ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: thanawad(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Statistical Analysis

อ. ดร. วิศณุ บุญรอด
(Dr. Wisanu Boonrawd)

Ph.D. (Materials Science and Engineering), University of Texas at Arlington, USA
Office: ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
E-mail: wisanu(at)eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Thin Solid Films, Metal Surface Modification, Electrolytic Plasma Processing