นางสาวอรุณี ชูแสงโรจน์

เลขานุการภาควิชา
Email: arunee@eng.buu.ac.th
Phone: 038-102222 ต่อ 3390
Office: ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

นายศิริชัย ปั้นสมสกุล

นักวิทยาศาสตร์
Email: sirichap@eng.buu.ac.th
Phone: 038-102222 ต่อ 3390
Office: โรงประลอง

นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา

ผู้ปฏิบัติงานช่าง
Email: chiewchan@eng.buu.ac.th
Phone: 038-102222 ต่อ 3390
Office: โรงประลอง

นายสิรวุฒิ จันทร์พร

ผู้ปฏิบัติงานช่าง
Email: sirawuth@eng.buu.ac.th
Phone: 038-102222 ต่อ 3390
Office: โรงประลอง

นายรพิน จินดาเสน

ผู้ปฏิบัติงานช่าง
Email: rapinn@eng.buu.ac.th
Phone: 038-102222 ต่อ 3390
Office: โรงประลอง

นายณัฐเดชา ช้างทอง

ผู้ปฏิบัติงานช่าง
Email: nutadacha@eng.buu.ac.th
Phone: 038-102222 ต่อ 3390
Office: โรงประลอง