ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดเป็นหนึ่งในหน่วยงานแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีภารกิจหลักคือผลิตวิศวกรอุตสาหการ เพื่อมารองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก นอกเหนือจากนั้นภาควิชายังมีภารกิจในด้านของการเป็นแหล่งความรู้สาธารณะในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน

ในปีการศึกษา 2549 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และในปีการศึกษา จากวันนั้นถึงวันนี้ ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อเข้าไปเป็นกำลังขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยแล้วกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการณ์ อันแสดงถึงมาตรฐานและคุณภาพของการเรียนการสอนของภาควิชาที่มุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันทางภาควิชาได้ทำการเปิดการเรียนการสอนจำนวนสองหลักสูตรได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยแต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตมีพื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดการทางวิศวกรรม สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมและธุรกิจได้ นอกเหนือจากนั้นยังส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคม

ทางภาควิชาได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย โดยมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต รวมไปถึงการสร้างเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสและการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง