ทุนการศึกษา AMCHAM (25,000 บาท/ปี)

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand Foundation, AMCHAM) ประกาศให้ทุนแก่นิสิตชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ผู้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ ปีละ 25,000 บาท จนจบการศึกษา หากรักษาสถานภาพเป็นผู้รับทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไขได้

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะยื่นใบสมัครรับทุนมีดังนี้
1. เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.80
2. เกรดเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษขั้นต่ำ 3.0 (B)
3. มีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนชุมชนขั้นต่ำ 20 ชั่วโมงต่อปีในระหว่างปีที่ได้รับทุนการศึกษา
4. ขาดแคลนทุนทรัพย์
5. ไม่อยู่ในสถานะกำลังเป็นผู้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ

ส่งใบสมัครได้ที่อีเมล foundation@amchamthailand.com เพื่อเข้ารับการพิจารณาได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/