ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

คุณปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีพุทธศักราช 2564

ประวัติการศึกษา
• ระดับปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547
• ระดับปริญญาโท วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประวัติการทำงาน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิวูด จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสแบมซ์ จำกัด (ร้านอาหาร Ricobeach Café and Restaurant)
• อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานดีเด่นในด้านหน้าที่การงาน หรือความสำเร็จในวิชาชีพ
• เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ควอลิวูด จำกัด เริ่มต้นจากศูนย์ สามารถบริหารองค์กรจนเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการบริหารจัดการดีเด่น ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award) ในสาขาการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถึง 3 ปีซ้อน (ปี 2561-2563)
• รางวัล Best Paper Award จากผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry ในหัวข้อ An Application of Cutting-Stock Problem in Green Manufacturing: A Case Study of Wooden Pallet Industry
• ประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2546
การทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
1. เป็นอุปนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ได้รับคัดเลือกจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ หรือ Mentor สำหรับผู้ประกอบการ SME
3. คณะกรรมการบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
4. รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี ฝ่ายอุตสาหกรรม
5. รองประธาน YEC หอการค้าจังหวัดชลบุรี ฝ่ายวิชาการ
6. อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดชลบุรี
7. ประธานเครือข่าย คพอ.จังหวัดชลบุรี รุ่น 365
8. เป็นที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 2
9. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.แสนสุข
10. เป็นประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์ ทำหน้าที่หารายได้ งานวิ่งการกุศล GEAR BUU RUN 2019 สามารถนำรายได้จากการจัดงานมอบให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท

จากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในวิชาชีพ บทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ คัดเลือกให้ คุณปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 8 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีพุทธศักราช 2564