สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร วศบ. อุตสาหการ ม. บูรพา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรให้บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้มีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ