ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Civil and Infrastructure Engineering (English Program)

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน) | วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน )

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Civil and Infrastructure Engineering) | B.Eng. (Civil and Infrastructure Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพในระดับปฏิบัติงานได้จริง เพื่อปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรโยธาและโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ

จำนวนหน่วยกิต: ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร: เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี