ผลงานวิจัยอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติระดับ Q1

ดร. วิศณุ บุญรอด ร่วมกับนักวิจัยจาก University of Texas at Arlington, USA ทำการวิจัยพื้นผิวโลหะไทเทเนียมที่ผ่านกระบวนการสร้างชั้นไทเทเนียมออกไซด์ด้วยเทคนิค Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) ให้ได้พื้นผิวไทเทเนียมที่มีลักษณะเฉพาะตัว และทำการวิเคราะห์พื้นผิวของชิ้นงานทดลองด้วยเทคนิค XRD, SEM, EDS, Optical Profiling, FTIR ตลอดจนทดสอบคุณสมบัติทางด้าน Bioactivity (in-vitro studies) ด้วยสารเหลวในร่างกายมนุษย์แบบจำลอง ความสามารถในการแบ่งตัวและความเป็นพิษของ Mesenchymal stem cells (MSCs)

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพื้นผิวไทเทเนียมที่ผ่านกระบวนการปรับแต่งด้วยเทคนิค PEO มีลักษะพื้นผิวที่มีรูพรุน โดยขนาดของรูพรุนในชั้นไทเทเนียมออกไซด์สัมพันธ์ตามค่ากระแสไฟฟ้าต่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการเตรียมชิ้นงาน พื้นผิวไทเทเนียมออกไซด์แสดงให้เห็นว่าสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างช้้นกระดูก (hydroxyapatite) จากการทดสอบ in-vitro ได้อย่างหนาแน่น ตลอดจนการแบ่งตัวของ MSCs ก็มีปริมาณที่มากกว่าบนพื้นผิวไทเทเนียมบริสุทธิ์อย่างมีนัยสำคัญ

งานวิจัยฉบับดังกล่าวถูกตีพิมพ์ลงในวาร Ceramics International ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติระดับ (Q1) สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.11.266