เกี่ยวกับหน่วยทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา

หน่วยทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา ดำเนินการโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2544 ให้บริการทดสอบวัสดุแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยนำรายได้จากโครงการมาสนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมของภาควิชาและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการให้บริการดังนี้

 • ให้บริการทดสอบวัสดุและบริการวิชาการขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา

เครื่องมือ และอุปกรณ์ทดสอบต่างๆ

 • Universal Testing Machine (UTM) ขนาด 150 ตัน
 • เครื่องทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต ขนาด 300 ตัน
 • รางน้ำ (Large Flow Channel หรือ Flume) ขนาด 0.60 X 0.80 X 16 เมตร
 • เครื่องทดสอบดินแบบแรงอัดสามแกนแบบพลศาสตร์ (Dynamics Triaxial Testing Machine)
 • กล้องสำรวจ (Total Station) สามารถวัดระยะได้ 2,000 เมตร ความละเอียด 1 ฟิลิปดา
 • เครื่องทดสอบมาร์แชล (Marshall Testing Machine) ขนาด 30 ถึง 50 ตัน

ชนิดของการให้บริการ

 1. หมวด Concrete and Mortar Testing
  • แรงกด (Compressive Strength)
  • แรงดึงแบบผ่าซีก (Splitting Tensile Strength)
  • แรงดัด (Modulus Of Rupture)
  • กำลังอัดคอนกรีตโดยใช้ Schmidt Hammer
  • Calibration ได้แก่ Hydraulic Hand-Pump, Compression Machine และ Proving Ring
  • น้ำหนักบรรทุกใช้งานโครงสร้างเหล็กถอดประกอบ
 2. หมวด Cement Testing
  • Normal Consistency
  • Initial Setting Time and Final Setting Time
  • ความละเอียดโดยวิธีผ่านตะแกรง (Fineness Test)
  • ความละเอียดโดย Blaine Air Permeability Test
  • Moisture Content
  • Specific Gravity
  • Compressive Strength of Mortar
  • Tensile Strength of Mortar
 3. หมวด Steel Testing
  • แรงดึง (Tension Test)
  • เหล็กเส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อย
  • แผ่นเหล็กCoupler or Weld
  • แรงอัด (Compression Test)
  • แรงดัด (Modulus of Rupture Test)
  • แรงบิด (Torsion Test)
  • แรงดึงของ High Tensile Wires และ PC Strands
 4. หมวด Timber Testing
  • แรงอัด (Compression Strength)
  • แรงดึง (Tensile Strength)
  • แรงดัด (Modulus of Rupture)
  • แรงกระแทก (Impact Test)
 5. หมวด Soil Testing
  • Physical Properties
  • Permeabilty
  • Compaction
  • California Bearing Ratio (Laboratory CBR)
  • Consolidation
  • Direct Shear
  • Triaxial
  • Field Density
  • Pin Hole
  • Standard Penetration Test (SPT)
  • Plate Load Test
  • Pile Load Test
 6. หมวด Aggregate Testing
  • สารอินทรีย์ในทราย (Organic Impurity Test)
  • ปริมาณดินเหนียว (Clay Content)
  • ดินเหนียวในหิน (Clay Lump) และการทดสอบหาสัดส่วนขนาดคละหิน
  • การทดสอบหาสัดส่วนขนาดคละหินหรือทราย (Gradation) โดยการร่อนผ่านตะแกรง
  • การทดสอบหาความชื้นของหินหรือทราย (Moisture Content)
  • การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหินหรือทราย (Specific Gravity)
  • การทดสอบหาค่าการดูดซึม (Absorption Capacity)
  • การทดสอบหาการสึกกร่อนของหิน (Los Angeles Abrasion Test)
  • การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักรวมของหินและทราย (Bulk Unit Weight)
  • Soundness Test
  • Flakiness Index
  • Elongation Index

ขั้นตอนการติดต่อ

 1. กรอกคำขอรับบริการทดสอบวัสดุ
  ขอแบบคำขอรับบริการทดสอบวัสดุจากเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ดูตามตัวอย่าง) โดยเฉพาะชื่อผู้ขอรับบริการ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ชื่อโครงการ สถานที่ตั้งโครงการ เป็นต้น จากนั้นเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจะแจ้งอัตราค่าบริการทดสอบวัสดุให้ทราบ (ตามอัตราค่าทดสอบ)
 2. ชำระค่าบริการด้วยตนเอง
  ชำระค่าบริการทดสอบวัสดุกับเจ้าหน้าที่การเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเกษม จาติกวณิช ด้วยตนเอง แล้วนำใบเสร็จมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อทำการบันทึก โดยผู้ขอรับบริการจะได้รับสำเนาคำขอรับบริการทดสอบวัสดุเก็บไว้เป็น
  หลักฐาน
 3. รับรายงานผลทดสอบ สามารถมารับผลรายงานผลทดสอบภายหลังจากที่ยื่นขอรับบริการแล้วประมาณ 5-10 วันทำการ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า (ขึ้นอยู่กับประเภทการทดสอบ และจำนวนผู้ขอรับบริการในขณะนั้น) โดยสามารถโทรมาสอบถามก่อนมารับผลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3874-5900 ต่อ 3356 ในวันและเวลาทำการ ให้นำสำเนาใบคำขอรับบริการและใบเสร็จมาแสดงในวันที่รับผลทดสอบด้วย

อัตราค่าบริการทดสอบ

 • อัตราค่าบริการทดสอบ ปรับปรุง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด)

ติดต่อหน่วยทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา

 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ชลบุรี
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0-3874-5900 ต่อ 3356
 • เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.